D'r Zoch kütt !!

Endlisch !!!


Ne wat is dat schöön..

sujet ham'mer lang nimie jesinn..

Herrrrlisch..

...de Jecken..

Alles met dabei...

...un 3x Kölle Alaaf

...En Kölle

...is et schön !!

Nee ... wat Minsche..


.. Minsche...Minsche ?!Vorsisch....

...en Kurv !!

Mit Uhr am Hut..

...un decker Trumm !!

Un mer trecke..

dursch de Stadt ..